วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น

แบบรายงาน ข.
แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุจิภา แรกจำนงค์ กำลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ อำเภอ มะนั ง จังหวัด สตูล

ข้าพเจ้า นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ มีพฤติกรรมดีเด่นที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากสังคมแต่ละด้าน ดังนี้

๑. การศึกษาเล่าเรียน
๑.๑) มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา หมายถึง การสั่งสมองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตามจุดหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนได้ตามเกณฑ์ ระดับชั้น มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา
มีความรู้และทักษะพื้นฐานครบถ้วนตามหลักสูตรแต่ละระดับ สามารถถ่ายทอดความรู้/เรื่องราว ได้อย่างถูกต้อง นำเสนอได้อย่างเหมาะสม ดึงดุดความสนใจผู้ฟัง แสดงถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับสูง สรุปหลักการเป็นของตนเองได้
๑.๒) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา หมายถึง การมีความสามารถในการสังเกต รวบรวม วิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ สามารถประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ กำหนดทางเลือกและตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล
เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลก ในแง่ดี และมีจินตนาการ รู้จักค้นคว้าหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ได้นำเสนอขั้นตอนการทำงาน เริ่มจากการเป็นคนช่างสังเกต เก็บรวบรวมวิเคราะห์และพัฒนาทางเลือกการทำงานได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องชัดเจน อธิบายแนวทางในการเลือกค้นคว้าข้อมูลและแหล่งวิทยาการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนหรือความรู้ได้ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงวิเคราะห์ สรุปเหตุการณ์หรือมีการพัฒนาตนเองหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล (คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ในปัจจุบัน) แสดงแนวคิดและมีผลงานที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑.๓) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง การแสดงความมุ่งมั่นพากเพียรพยายามศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ
มีความตั้งใจศึกษาค้นคว้าหาประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในการเรียนรู้ และการทำงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อยู่เสมอ
มีการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองโดยการอ่าน การเขียน การการฟัง และตั้งคำถามเป็นประจำ และเพียรพยามและพัฒนางานที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำได้ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน แสดงผลของงาน/ทักษะที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการแสวงหาความรู้ จำนวนชิ้นงานที่มีคุณภาพปรากฏมากกว่า ๓ ชิ้นงาน
ข้าพเจ้า นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะได้รับความสนับสนุนและเอาใจใส่ของผู้ปกครองที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่ดีในทางการเรียนเป็นประจำ อีกทั้งทางโรงเรียนยังให้ความรู้และความเอาใจใส่แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้และทักษะพื้นฐานที่ดีและได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย จึงทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้และความสามารถรอบด้าน และมีประสบการณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นคือการขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและการรู้จักค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต อยู่สม่ำเสมอและรู้จักนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถนำมาบูรณาการในการใช้ความรู้ได้

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ “ว่าด้วยเสียงสะท้อนจากแดนใต้”ระดับมัธยมศึกษาในกิจกรรมการประกวดและเผยแพร่เรียงความว่าด้วยเสียง
สะท้อนจากแดนใต้ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จากศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
- ได้รับรางวัลชมเชยระดับ ๗ จังวัดภาคใต้ตอนล่าง การขียนบทความ “๕ รั้วล้อมไทยต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ.อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “เยาวชนคนเก่ง” ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “นักเรียนนักศึกษากองทุนฯดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑” จัดโดยกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
- เป็นนักเรียนดีเด่นในโครงการ คนดีศรีปาล์ม
- ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
- ประกวดเรียงความ “บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน”เด็กดี v-star
- สมัครเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ศิลปหัตถกรรมสาระภาษาต่างประเทศ (Crossword) อันดับที่ ๑ ณ ศูนย์เครือข่ายมะนัง
- เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานในการประเมินโรงเรียนในฝันระดับตำบล โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- แข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียนงาน จ.ภ.วิชาการ ๕๐
- แข่งขันทักษะในงานมหกรรม วิชาการ- วิชาชีพ ควนกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนา ครั้งที่ ๓
- ทัศนศึกษาดูงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
- ทัศนศึกษาดูงาน ณ.ไบเทคบางนาในสัปดาหวิทยาศาสตร์
- ประกวดแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ.โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนรักดีให้รักอ่าน”
- แข่งขันทักษะภาษาไทย “การเล่านิทาน” ในงาน มหกรรม วิชาการวิชาชีพครั้งที่ ๒ ณ.โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ชนะเลิศการแข่งขันแต่งกลอนสดุดี วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ.โรงเรียน ปาล์มพัฒนวิทย์
- ชนะเลิศการแข่งขันแต่งกลอนสดุดี วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน๒๕๕๑ ณ.โรงเรียน ปาล์มพัฒนวิทย์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศทอล์กโชว์ประกอบลีลา เนื่องใน สัปดาห์วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เปิดพจนานุกรม เนื่องใน สัปดาห์วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ตอบปัญหาภาษาไทย เนื่องใน สัปดาห์วันสุนทรภู่๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- แข่งขันทักษะภาษาไทย “เ­ขียนบรรยายภาพเป็นกลอนสุภาพ” ในงานมหกรรมวิชาการวิชาชีพครั้ง ที่ ๓ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน แข่งขันทักษะภาษาไทย “สมรรถภาพ อ่านเขียนภาษาไทย ” ในมหกรรมวิชาการ วิชาชีพ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล
- แข่งขันแต่งบทประพันธ์ กลอน ๘ ณโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ชิงถ้วยรางวัลจาก ประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติลสูสานนท์
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน “การแข่งขันแต่งโครงสี่สุภาพ” ในงานสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสตูล
- เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยการ “กล่าวสุนทรพจน์” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ปี ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
- เข้าร่วมโครงการ คารวานเด็กดี ปี ๕๑
- รองชนะเลิศอันดับ ๑การแข่งขันแต่งกลอนสดุดีวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินกลอนสดุดีเนื่องในวันรำลึกสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ตอบปัญหาภาษาไทยเนื่องในวันรำลึกสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒๒. การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน
๒.๑) สามารถตัดสินใจสร้างงาน และวางระบบการทำงาน หมายถึง สามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างมีเหตุผลชัดเจน ถูกต้องและต่อเนื่อง เพื่อช่วยตัดสินใจในการสร้างงาน วางแผน ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจนได้ผลงานที่ดีตามเป้าหมาย
๒.๒) สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หมายถึง การยอมรับความสามารถและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในการทำงานกลุ่ม เต็มใจทำงานร่วมกับกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพื่อความสำเร็จของผลงานส่วนรวม และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ด้วยสันติวิธี
๒.๓) เห็นความสำคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต หมายถึง การมีความสนใจตระหนักถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนสนใจมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสุจริต สนใจและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ
๒.๔) สามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงการรู้จักใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้พัฒนากระบวนการทำงานโดยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

- เป็นตัวแทนของอำเภอมะนังเข้าร่วมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย ณ.ประเทศมาเลเซีย
- เป็นวิทยากรอบรมกระบวนการค่ายเยาวชนกลุ่มเสี่ยงณ โรงเรียนส่องแสงวิทยา จังหวัด สงขลา
- เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ค่ายดีเจเยาวชน ณ. จังหวัดสงขลาจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- เป็นคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ปี ๒๕๕๐
- เป็นคณะกรรมการประเมินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- เข้าร่วมอบรมโครงการแนะแนวอาชีพประจำปี ๒๕๕ โดย กรมการจัดหางาน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนออกแนะแนวศึกษาต่อในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาของโรงเรียน ปาล์มพัฒนวิทย์ร่วมกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน
- เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ “ยุวชนแนะแนว”(YC) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล
- เป็นพิธีกรโรงเรียนในงานมหกรรมวิชาการวิชาชีพครั้งที่ ๑ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ.โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง จังหวัดสตูล
- เป็นพิธีกรในสัปดาห์สุนทรภู่๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
- เป็นพิธีกรในกิจกรรมวันสุนทรภู่เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
- เป็นพิธีกรในกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
- เป็นหัวหน้าหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี และเป็นตัวแทนในการ ทำกิจกรรมต่างๆเสมอ
- เป็นประธานชมรมคณิตคิดสนุก ในปีการศึกษา ๒๕๕๑
- เป็นประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา ๒๕๕๐
- เป็นประธานชมรมศิลป์คณิต ในปีการศึกษา๒๕๔๙


๓. สุขภาพอนามัย
๓.๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และมีบุคลิกภาพที่ดี หมายถึง มีร่างกายที่สะอาดและแข็งแรง แต่งกายสะอาด กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม มีบุคลิกอ่อนโยน ท่าทางคล่องแคล่ว เหมาะสมกับวัย ปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สะอาด แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุภาพอ่อนน้อม มีบุคลิกลักษณะอ่อนโยน ท่าทางคล่องแคล่วเหมาะสมกับวัย๓.๒) มีสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง การที่นักเรียน แสดงออกถึงความร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี มั่นใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยแสดงออกถึงความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
๓.๓) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมทั้งเป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดจาก สิ่งเสพติดปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ เช่น การดูแลสุขภาพ การรู้จักรักษาความสะอาด การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การทำจิตใจให้เบิกบาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
ข้าพเจ้านางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย ข้าพเจ้าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ร่าเริงแจ่มใส คิดแต่ในสิ่งที่ดีที่สร้างสรรค์ ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง ข้าพเจ้าจึงมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางสภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ ทำให้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีสมดังคำที่ว่า “ บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีสุขนิสัยที่ดี และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ เป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด จึงทำให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพอนามัยที่ดี
- ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้การสนับสนุโดย กาชาดสวีเดน กาชาดฟินแลน กาชาดนอร์เวย์ และสภากาชาดไทย
-เข้าร่วมกิจกรรมการกระโดดหอสูง โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จังหวัดตรัง
- เป็นนักเรียนแกนนำในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของโรงเรียน
- เข้าร่วมอบรมโครงการ โทษและพิษภัยของ ๔ x ๑๐๐ จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๐
- เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๙
- เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๐
- เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๑
- มีบุคลิกภาพที่ดีกล้าแสดงออกจึงได้มีโอกาสเป็นตัวแทน
- นำเสนองานในที่ต่างๆและในห้องเรียนอยู่เสมอ


๔. มีความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม๔.๑) มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง ทางกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นความมีระเบียบวินัย หมายถึง การจัดระบบการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ในสังคมให้เรียบร้อยโดยมุ่งให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อความสงบสุขในชีวิตของตนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมความรับผิดชอบ หมายถึง การมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่จนบรรลุผลตามความมุ่งหมาย ยอมรับผลการกระทำนั้นและพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เช่น การเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักให้อภัย การไม่พูดให้ร้ายกัน มีความอดทนอดกลั้น เป็นต้น๔.๒) มีความกตัญญูกตเวที เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การปฏิบัติตนในการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือภารกิจและการงานของผู้มีพระคุณ ประพฤติและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูชื่อเสียงของหมู่คณะและวงศ์ตระกูลความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง การละ ความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให้ด้วยกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จักยับยั้งอารมณ์ตนเองบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
๔.๓) รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า หมายถึง การรู้จักใช้เวลาและทรัพย์สินทั้งส่วนตนและส่วนรวม ตามความจำเป็นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งการรู้จักดำรงชีวิตให้เหมาะสมและพอเพียง
๔.๔) มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นำ ความเป็นประชาธิปไตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคารวะธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถในการทำงาน หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้ก้าวหน้า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับทิศทางการทำงาน กำกับติดตามและพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วง
๔.๕) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์การมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมายถึง การประพฤติตนที่แสดงถึงความสำนึกและความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมของชาติ
ข้าพเจ้านางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ ปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียนและสังคมรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต ข้าพเจ้ารักษาไว้ซึ่งกฎและระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคม ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ใ ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักคุณค่าของสิ่งของ ข้าพเจ้าเป็นผู้นำที่มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระกษัตริย์ มีความเมตตากรุณาและเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ เพราะการอยู่ในสังคมเราไม่สามารถอยู่ได้เพียงคนเดียว หากเพื่อนหรือบุคคลอื่นต้องการความช่วยเหลือข้าพเจ้าก็จะยินดีและเต็มใจให้ความช่วยเหลือตามโอกาสและความเหมาะสมทุกครั้ง

- เป็นนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๐ - เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “กล้าผู้นำ กล้าแห่งการพัฒนาตามรอยพ่อ” จัดโดย สำนักงาน ยุทธศาสตร์และส่งเสริมบริหารราชการอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงกลาโหม
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนผู้มี ความกตัญญูต่อแม่อย่างสูง ประจำปี ๒๕๕๒
- เข้าร่วม “โครงการยุวชนประชาธิปไตย” ปี ๒๕๕๒จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
- เข้าร่วมโครงการ ค่ายเรารักในหลวง เรารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติสิรินทร จังหวัดเพชรบุรี
-เข้าร่วมอบรมหลักสูตรค่ายเยาวชนเรียนรู้เกษตรกรรมแบบพอเพียงตามรอยพระราชดำริ ณ. จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙
- เข้าร่วมค่ายอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายทักษะชีวิตต่อต้านยาเสพติด โครงการอบรมกฎหมายน่ารู่และวินัยจราจรณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เข้าร่วมการอบรมเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติณ.โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ค่ายผู้นำเยาวชนรุ่นที่ ๒ ณ.จังหวัดพัทลุง จัดโดยสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙
- เข้าร่วมอบรม ค่ายผู้นำเยาวชนรุ่นที่ ๓ จัดโดย สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ณ.จังหวัดตรัง
- เป็นstaffค่ายพระพุทธศาสนาป้องกันยาเสพติดที่จังหวัดพัทลุง
- สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง “นักธรรมชั้นตรี”
- สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง “นักธรรมชั้นโท”
- สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง “นักธรรมชั้นเอก”
- แข่งขันการ “สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ”ณ.วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล
- เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๖โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์
- มีความประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียนทำให้คะแนนความประพฤติเหลือ ๑๐๐ คะแนน เต็ม
- เข้าร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล
- เข้าร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ. ศาลากลางจังหวัดสตูล
- เข้าร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล
- เข้าร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ.วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล
- ร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ในวันที่ ๑๒ สิงหา ๒๕๕๐ ณ วัด ชนาธิปเฉลิม จังหวัด สตูล
- ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตจึงได้รับการไว้วางใจจากคุณครูให้ดูแลเงินของห้องเรียน
- เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวคำไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวคำไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวคำไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๔๙ ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวคำไหว้ครู ในวันพฤหัสที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
- เป็นผู้นำในการกล่าวถวายสดุดีลูกเสือในปีการศึกษา๒๕๔๙
- ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง ในปีการศึกษา ๒๕๔๘

๕. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๕.๑)ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยและเหมาะสมกับกาลเทศะสามารถพูดและอ่านออกเสียงภาษาไทย คำควบกล้ำได้ถูกต้องตามอักขรวิธี และเขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และเหมาะสมกับกาลเทศะ
๕.๒) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หมายถึง การแสดงความรัก ความหวงแหนและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและชาติไทยแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย คุ้มครอง เผยแพร่ ดูแล ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
๕.๓) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน หมายถึง การรู้จักใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเห็นคุณค่าและรู้จักใช้ทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถนอมรักษาให้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์มากที่สุด รู้จักบูรณะซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนของใช้เก่าหรือหมดสภาพการใช้งานมาใช้ใหม่ เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาให้ยั่งยืน
ข้าพเจ้านางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ มีภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษและข้าพเจ้าจะช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรม จะใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักภาษาไทย ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้คงอยู่อย่างยั่งยืนไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมนักเรียน ไทยมาเลเซีย (สตูล – เปอร์ลิส)
ครั้งที่ ๙ ณ. ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรร่วมตาโส๊ะ
รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
- เข้าร่วมการสัมมาเปิดโครงการ “ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้” ณ.หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศิลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
- อบรมการทำเค้าโครงวิจัย โครงการ “ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้”ในหัวข้อวิจัย หลากหลายกลุ่มคนในชุมชนมะนัง ; จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน
ณ.โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
- เป็นรองประธานศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ในเขตอำเภอมะนัง
- เข้าร่วมอบรม เยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง จ.สตูล
- เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง จ.สตูล
- เป็นประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา ๒๕๕๐
“โครงการยุวทูต ท่องเที่ยว” จัดโดยสำนักงาน พัฒนาความมั่นคงของ มนุษย์ จังหวัดสตูล ณ ที่ว่าการตำบลปาล์มพัฒนา จังหวัดสตูล
- เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เรียนรู้โรคไข้หวัดนกสำหรับนักเรียน” ณ. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒


๖. กิจกรรมและผลงานดีเด่น
๑) ความมีคุณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาวะแวดล้อม และเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพื่อส่วนรวมในกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด เขตตรวจราชการ ประเทศ หรือนานาประเทศ
๒) ความมีคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือผลงานนั้นประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ มั่นคง เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียงได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากกลุ่มเพื่อนนักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน จังหวัด เขตตรวจราชการ ประเทศ หรือนานาประเทศ
๓) ความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมหรือผลงานมีส่วนส่งเสริมจริยธรรมดีงาม เกิดแนวคิดใหม่ สร้างสรรค์ความสมานสามัคคี เกิดความสงบเรียบร้อย ในสังคม เสริมสร้างประชาธิปไตย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชาติ รวมทั้งเกิดการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่ดีและให้ประโยชน์ต่อชุมชน
- จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลนักเรียนรางวัลพระราชทาน
- โครงการวิจัย ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต
- (หลากหลายกลุ่มคนในชุมชนมะนัง ; จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ “ว่าด้วยเสียงสะท้อนจากแดน”ใต้ระดับมัธยมศึกษาใน กิจกรรมการประกวดและเผยแพร่เรียงความว่าด้วยเสียง
สะท้อนจากแดนใต้ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
- ได้รับรางวัลชมเชยระดับ ๗ จังวัดภาคใต้ตอนล่าง การขียนบทความ “๕ รั้วล้อมไทยต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ.อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์
- เป็นตัวแทนของอำเภอมะนังเข้าร่วมโครงการเยาวชน สัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย ณ.ประเทศมาเลเซีย
- เข้าร่วมการสัมมาเปิดโครงการ “ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้” ณ.หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศิลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
- อบรมการทำเค้าโครงวิจัย โครงการ “ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้”ในหัวข้อวิจัย หลากหลายกลุ่มคนในชุมชนมะนัง ; จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน
ณ.โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
- เป็นรองประธานศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ในเขตอำเภอมะนัง
- เข้าร่วมอบรม เยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง จ.สตูล
- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมนักเรียน ไทยมาเลเซีย (สตูล – เปอร์ลิส) ครั้งที่ ๙ ณ. ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรร่วมตาโส๊ะ
- รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “กล้าผู้นำ
กล้าแห่งการพัฒนาตามรอยพ่อ” จัดโดย สำนักงาน
ยุทธศาสตร์และส่งเสริมบริหารราชการอำเภอ กรมการ
ปกครอง กระทรวงกลาโหม
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนผู้มี ความกตัญญูต่อแม่อย่างสูง ประจำปี ๒๕๕๒
- เข้าร่วม “โครงการยุวชนประชาธิปไตย” ปี ๒๕๕๒จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
- เข้าร่วมโครงการ ค่ายเรารักในหลวง เรารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติสิรินทร จังหวัดเพชรบุรี
- เป็นนักเรียนแกนนำในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของโรงเรียน
- เป็นประธานชมรมคณิตคิดสนุก ในปีการศึกษา ๒๕๕๑
- เป็นประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา ๒๕๕๐
- เป็นประธานชมรมศิลป์คณิต ในปีการศึกษา๒๕๔๙
- เป็นคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ปี ๒๕๕๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น